Pravidla půjčování filmové techniky


Platba

Pronájem techniky se platí vždy předem (viz Smlouva uvedená níže).

Preferujeme platby bankovním převodem. (Objednáte techniku > pošleme vám proforma fakturu > vy ji z účtu zaplatíte, platba zpravidla netrvá déle než 1-2 pracovní dny > jakmile je platba na našem účtu, můžete si vyzvednout techniku). Pokud vás tlačí čas nebo jde o menší výpůjčky, je nejjednodušší platba v hotovosti při vypůjčování techniky.

Nonstop služby

Nemáme otvírací a zavírací hodiny, fungujeme nonstop

Výpůjčky i vracení techniky domluváme s každým individuálně, nejlépe telefonicky. Po předchozí domluvě kdykoli. Techniku většinou půjčujeme večer před prvním natáčecím dnem (je možné i ráno první natáčecí den) a počítáme s tím, že nám ji vrátíte ráno následujícího dne po posledním natáčecím dni. Přesný čas vrácení vždy domlouváme při půjčení a můžeme ho naplánovat kdykoli v průběhu dne/noci.

Pokud máte půjčenou naši techniku a potřebujete technický helpdesk, jsme po telefonu k dispozici také celých 24 hodin.

Pro víc informací si přečtěte pravidla pronájmu >>

Slevy pro studenty filmových oborů

Studentům na nekomerční studentské filmy poskytujeme slevy ve výši DPH a k tomu 25%. Konečná cena pro studenty (FAMU, FAMO, Michael, filmové školy Zlín, Jihlava, SPŠ Panská) je tedy ve výši 75% ceny bez DPH.

Partnerství ve vašem projektu

Možná chcete točit nízkonákladový film, na který nemáte dost financí. Nebojte se obrátit se na nás. Bude to spíše výjimečné, ale bude-li se nám vás projekt opravdu líbit, můžeme vám pomoci s jeho financováním a do projektu vstoupit jako partneři.

Na menší nekomerční projekt vám techniku můžeme poskytnout proti nefinančnímu plnění, nebo s významnou individuální slevou – uvedete nás v titulcích jako partnery, video umístěné na Youtube bude mít v popisu odkaz na náš web, nasdílíte video, fotografie s naší technikou a odkazem na nás na FB apod.

Pokud nás přesvědčíte, že váš projekt má komerční potenciál, není vyloučené, že bychom do projektu vstoupili i jako koproducent, přičemž náš vklad by byl v podobě a rozsahu půjčené techniky případně plus některých dalších prací.

Když si k nám půjdete půjčit techniku, budeme spolu uzavírat jednoduchou smlouvu a předávací protokol. Jejich kompletní znění je zde:

Pravidla půjčování filmové techniky –  Smlouva a předávací protokol

Smluvní strany

Společnost Tomian film rentals s.r.o. Vlkova 20, 130 00 Praha 3,  IČ: 04161734, DIČ CZ04161734 (jsme plátci DPH), mail info@film-rental.cz, web www.film-rental.cz, (dále jen „pronajímatel“) přenechává nájemci,

jméno/firma …………………………………………………………………………….. sídlo/adresa ……………………………………………………………………………. kontakt – telefon, mail ……………………………………………………………………………. č.OP/IČ, DIČ ……………………………………………………………………………. jednající osoba ……………………………………………………………………………. filmovou techniku (dále „technika“) určenou výčtem v Příloze 1, která je nedílnou součástí této smlouvy smlouvou k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje uhradit za užívání této techniky nájemné uvedené ve smlouvě a techniku vrátit ve stejném stavu, v jakém ji převzal. Tato smlouva se řídí § 1751 zákona č. 89/2013, občanský zákoník.

Rezervace techniky

Rezervace techniky probíhá v těchto krocích:

 1. přes webové rozhraní ve kterém Nájemce vyznačí techniku a požadované časové rozmezí, ve kterém ji chce zapůjčit
 2. Pronajímatel potvrdí dostupnost požadované techniky pro dané termíny. Tento krok mohou obě strany učinit telefonicky, pro snazší nalezení optimálního řešení
 3. Nájemce potvrdí svůj zájem, a to vždy písemnou nebo elektronickou (mail) formou.
 4. Nejpozději v okamžiku půjčení techniky je podepisována tato smlouva. Převzetím techniky Nájemce stvrzuje svůj souhlas se zněním této smlouvy.
 5. Samotné půjčení probíhá v první výpůjční den na adrese Pronajímatele nebo na místě natáčení, kam bude Pronajímatelem technika dopravena.
 6. Vrácení techniky bude uskutečněno na základě předchozí dohody buď poslední objednaný den do 24:00 na adrese provozovny Pronajímatele, nebo technikem Pronajímatele na místě posledního natáčení nebo následující den ráno v 6:00.

Potřebné doklady

Platný identifikační doklad (OP, pas). U právnických osob při prvním pronájmu je nutné předložit platný výpis z obchodního rejstříku.

Doba pronájmu a denní sazba

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem ………………………………. a končící dnem ……………………………… Nájemní smlouva zaniká uplynutím sjednané nájemní doby. Dobu pronájmu lze prodloužit nejpozději však do 24 hodin před uplynutím doby, za kterou byla nájemní smlouva původně sjednána a pronajímatel toto prodloužení potvrdí. V takovém případě zůstanou klientovi zachovány všechny podmínky pronájmu vozidla, které byly sjednány. Telefonická dohoda musí být v takovém případě ještě potvrzena následným e-mailovým potvrzením, a to do 12 hodin od takového telefonického oznámení. Sazby na den se počítají za 24 hodin od počátku pronájmu. Dnem se rozumí 24 hodin od počátku pronájmu. Minimální účtovaná doba pronájmu je 24 hodin.

Minimální věk

Technika může být půjčena jen osobě starší 18 let.

Platba

Půjčovné je uváděno v denní sazbě nebo jako celková částka, u pronájmů nad 7 dnů rozpočtená na jednotlivé splátky. Částky jsou uváděné včetně DPH podle platných zákonů.

Platba za půjčovné

 • Při Půjčovném, jehož rozsah je do 7 dnů probíhá platba nejpozději v okamžiku převzetí techniky Nájemcem.
 • Při půjčovném, jehož rozsah překračuje 7 dnů, může platba proběhnout ve splátkách, a to tak, že platba za prvních 7 dnů probíhá nejpozději v okamžiku převzetí techniky Nájemcem, následujících 7 dnů je zaplaceno vždy nejpozději před započetím prvního z těchto 7 dnů.

Platba probíhá buď hotově, nebo bankovním převodem na účet ……………………….. Platba platba bankovním převodem probíhá předem, tedy částka za pronájem musí být připsána na účet Pronajímatele nejpozději den před samotným pronájmem. K platbě je Nájemci vystaven daňový doklad.

Povinnosti nájemce

Nájemce je povinen vrátit půjčenou techniku kompletní včetně veškerého příslušenství a ve stavu, v jakém je převzal. Nájemce je povinen používat s maximální ohleduplností vůči zapůjčené technice. Pronajímatel může okamžitě odstoupit od nájemní smlouvy v případě nezaplacení jakékoliv pohledávky nebo včasného nevrácení pronajaté techniky a začít ihned činit kroky, které povedou k navrácení techniky nebo zaplacení dlužné částky, a to včetně výjezdu zásahové skupiny, která tyto kroky provede bezprostředně na místě. Pokud je nájemní smlouva podepsána dříve než je začátek pronájmu, pronajímatel zaručuje rezervaci na den, kdy má začít doba pronájmu. Pokud Nájemce tuto smlouvu vypoví méně než 3 dny před začátkem sjednaného pronájmu nebo nasmlouvanou techniku nevyzvedne, může mu být účtován stornopoplatek ve výši půjčovného v denní sazbě v rozsahu 3 dnů za nasmlouvanou techniku. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli změnu bydliště, společnosti nebo sídla společnosti, popřípadě jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků z této nájemní smlouvy vyplývajících.

Podmínky užívání techniky

Pronajímanou techniku může Nájemce používat pouze k vlastní činnosti, není oprávněn techniku půjčovat třetím osobám. Nájemce je povinen zabezpečit techniku a podmínky jejího užívání proti odcizení, zneužití nebo poškození. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k technice za účelem kontroly, zda je klient užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami nájemní smlouvy. V případě poškození půjčené techniky nese náklady spojené s opravou Nájemce, kromě těch případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku vady techniky, kterou Nájemce nezpůsobil. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na technice během užívání projeví a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost Nájemce nesplní, odpovídá za škody tím způsobené a ztrácí nároky, kterému jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro vady. Porušení některé z těchto povinností je podstatným porušením nájemní smlouvy a činí Nájemce zodpovědným za vzniklé škody v plném rozsahu.

Náhrada škody

Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na technice v období pronájmu. Při krádeži techniky je nájemce povinen zaplatit Pronajímateli spoluúčast 10% z pořizovací ceny techniky. Při neoprávněném užívání cizí věci, při získání vozidla od pronajímatele podvodným jednáním, při nedodržení zabezpečení v okamžiku odcizení nebo při poskytnutí techniky třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, je Nájemce povinen uhradit pronajímateli pořizovací cenu techniky. Ve všech těchto případech může dále pronajímatel požadovat po Nájemce náhradu ušlého zisku v podobě nájemného za dobu opravy. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu, u kterého je předmětné vozidlo pojištěno dle příslušných pojistných podmínek. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajaté technice, poškození nebo jeho zničení, odcizení techniky nebo její části, musí nájemce ihned ohlásit pronajímateli a policii, a zároveň musí zajistit soupis všech účastníků, svědků, techniky a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci. Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou prováděna dle platného ceníku pronajímatele. Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajaté techniky musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí techniky a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě, či předávacím protokolu.

Záruka za techniku

Nájemce ručí za řádné vrácení pronajaté tecniky jednou z následujících forem:

 • kaucí ve výši………………………………
 • vlastní směnkou v hodnotě pronajímané techniky, směnka bude zničena při navrácení techniky

Místo převzetí a vrácení techniky

Místem převzetí techniky je …………………………………………………….. Místem vrácení techniky je ……………………………………………………..

Ostatní ujednání

Je-li ve smlouvě nebo ve všeobecných podmínkách pronájmu použito pojmu Nájemce, platí příslušná ustanovení obdobně pro osoby, kterým nájemce na základě písemného souhlasu Pronajímatele techniku poskytl, ale odpovědnost za příp. škody způsobené touto osobou nese v plném rozsahu Nájemce. Nájemce se podpisem smlouvy o nájmu zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a zavazuje se uhradit veškeré škody a nároky Pronajímatele vzniklé jejich nedodržením ( bez ohledu na to, zda došlo k porušení úmyslně či z nedbalosti). Dodatečné dohody podmínek pronájmu vyžadují vždy písemný nebo elektronický (mailový) souhlas Pronajímatele. Dostane-li se Nájemce do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku dle této smlouvy, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. V Praze dne ……………..

     
…………………………………….. za Pronajímatele   …………………………………….. za Nájemce

Příloha 1 Seznam pronajímané techniky

Předmět Výrobní číslo    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Objednané doplňkové služby

 
 Výstupní formát
Denní sazba Nasazení dnů
Kamerový technik      
Archivace dat      
Sppočítání offline ve formátu ProRes 1080p    
Synchronizace zvukových stop      

Organizace dat, příprava pro střih

 • timeline podle natáčecích dnů

 • timeline podle obrazů

Adobe PremiereApple Final Cut Studio 7Apple Final Cut Studio X    
       
       
       
       
       
       
       
       
       

V Praze dne ……………..

     
…………………………………….. za Pronajímatele   …………………………………….. za Nájemce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

80 − 77 =